Varovanje okolja

Matrika skrbi za okolje Ponujamo številne rešitve, ki so ali zakonsko zahtevane (zakon o varstvu okolja, zakon o ohranjanju narave,..) ali pa samo pripomorejo k boljšim okoljskim rešitvam

 • okoljska poročila v sklopu priprav planskih aktov (državni in lokalni prostorski akti)
 • ocena sprejemljivosti na varovana območja (Natura 2000 in zavarovana območja)
 • poročila o vplivih na okolje za večje posege v okolje
 • program opremljanja stavbnih zemljišč za obračunavanje komunalnega prispevka
 • strokovne podlage, ki so osnova študije izvedljivosti posega v okolje
 • elaborati posegov na najboljša kmetijska zemljišča
 • kategorizacija kmetijskih zemljišč
 • načrti gospodarjenja z (gradbenimi) odpadki
 • sistemi ravnanja z odpadki
 • okoljski pregledi podjetij in lokacij
 • določevanje vplivnih območij
 • svetovanje fotonapetostni sistemi/fotovoltaika
 • lokalni energetski koncepti
 • svetovanje v postopku spremembe namenske rabe prostora

Za uporabnike aplikacije